O stránke
restrukturalizacie.sk je stránka o témach tykajucich sa problematiky finančnej reštrukturalizácie firiem.
Kategórie

Financovanie podniku v reštrukturalizácii

Akákoľvek firma v existenčnej kríze zvyčajne čelí niekoľkým nepríjemným skutočnostiam. Ako kritický sa však javí nedostatok finančných prostriedkov:

1. Problémy vo financovaní krátkodobých záväzkov počas fázy krízového riadenia, konkrétne:

  • Pracovný kapitál. Refinancovanie obchodných záväzkov a úrokov.
  • Financovanie reštrukturalizačných nákladov (reštrukturalizačných poplatkov, nákladov reštrukturalizačného správcu / krízového manažmentu).
  • Nové investície do technológie a systémov.

2. Reštrukturalizácia súvahy spoločnosti na zabezpečenie solventnosti.

V dôsledku zmeny a posunov v splatnosti pohľadávok, kumulovania zásob a obmedzeniu bankových úverov na financovanie pracovného kapitálu dochádza k napätiu v prevádzkovom cash flow. Je preto potrebné prehodnotiť doby splatnosti záväzkov, pohľadávok a výšku potrebných zásob.

3. Zníženie potreby pákového efektu.

Úspešný reštrukturalizačný program často ovplyvňuje finančné ukazovatele na prevádzkovej úrovni, respektíve na úrovni EBITDA. Táto skutočnosť vyžaduje aby kapitálová štruktúra zodpovedala projektovanej úrovni zisku a cash-flow, aby sa predišlo vyšším úrokovým platbám.

4. Štruktúra dlhu naznačuje prebytok krátkodobého financovania a nedostatok dlhodobého financovania.

Refinancovanie následne zahŕňa nie len doplnenie nových finančných zdrojov vo forme dlhového financovania alebo vlastných zdrojov (equity), ale tiež zmenu v existujúcej kapitálovej štruktúre.

Riešenie reštrukturalizačného financovania

Interné zdroje:

-          Redukcia pracovného kapitálu

-          Predaj aktív

Existujúce financovanie:

-          Predĺženie splatnosti

-          Standstill dohody a platobné moratória

-          Dlh / equity swap

-          Dohody s odberateľmi

Nové financovanie:

-          Nové úvery

-          Predaj a spätný leasing

-          Zabezpečenie príjmových tokov (záložné práva, poistenie, faktoring,…)

-          MBO (Management Buy Out)

-          Private equity

Dôraz na vnútornú reštrukturalizáciu

Firma v existenčných ťažkostiach by mala najskôr vyčerpať všetky možnosti interného financovania reštrukturalizácie, ako napríklad redukcia pracovného kapitálu a predaj aktív. Štátne podniky a spoločnosti verejného sektora, prípadne spoločnosti patriace do silnej skupiny sa vo všeobecnosti môžu spoľahnúť na financovanie reštrukturalizačných potrieb od materskej spoločnosti. Ak tieto možnosti zlyhajú potom existuje už len možnosť externého financovania.

Získať úverové financovanie reštrukturalizačných potrieb je veľmi náročné

Vo všeobecnosti banky a ostatní poskytovatelia dlhového financovanie takmer bez rozdielu hľadajú skôr spôsoby ako zabezpečiť a znížiť svoju angažovanosť v reštrukturalizovanom subjekte, než ju zvýšiť. Ak sa reštrukturalizačný plán javí ako uskutočniteľný a reálny , môžu veritelia v niektorých prípadoch poskytnúť dodatočné financovanie, ale len oproti zabezpečeniu voľnými likvidnými aktívami, prípadne iným reálnym ručením. Vo väčšine prípadov však aj to býva problémom. Nedostatok financovania teda býva vážnym problémom úspešnej reštrukturalizácie.

Získať private equity financovanie reštrukturalizačných potrieb je ešte náročnejšie

Ak zvážime ťažkosti spojené s úverovým financovaním, potom by private equity financovanie malo byť logickou odpoveďou. Avšak reštrukturalizačné financovanie prostredníctvom private equity je rozšírené v zámorí, ale nanešťastie nie je úplne bežné na Slovensku, ani v strednej Európe. Ak už niektoré lokálne pôsobiece private equity skupiny takto investujú, tak potom skôr do firiem s nízkou výkonnosťou, než do firiem už priamo v reštrukturalizácii. Rozhodujúca je taktiež veľkosť firmy, know-how, majetok, portfólio zákazníkov a odvetvie v ktorom reštrukturalizovaná firma pôsobí.

Zdieľaj

    Leave a Reply

    ?>