O stránke
restrukturalizacie.sk je stránka o témach tykajucich sa problematiky finančnej reštrukturalizácie firiem.
Kategórie

Reštrukturalizácia firmy verzus revitalizácia firmy

Zhoršenie ekonomickej pozície firmy môže byť zapríčinené rôznymi faktormi, internými, či externými. Majitelia a akcionári firmy v takomto prípade musia posúdiť či s jedná o jednorazový výkyv alebo  situáciu, ktorá má hlbšie pozadie,  stáva sa trendom, prípadne existenčne ohrozuje samotnú firmu. V tomto prípade je namieste sa rozhodnúť  či danú spoločnosť revitalizovať, alebo prijať rázne reštrukturalizačné opatrenia., tak aby sa prípadne predišlo formálnej reštrukturalizácii, či dokonca konkurzu. Rozdiel medzi revitalizáciou a reštrukturalizáciou podniku je preto popísaný nižšie.

Revitalizácia firmy je motivovaná pozitívne. Zmyslom je pripraviť firmu tak, aby bola preventívne schopná odolať negatívnym scenárom na trhu, alebo vnútri spoločnosti; prípadne pripraviť firmu tak, aby vedela čo najlepšie využiť šance ktoré vývoj na trhu prináša.  Dochádza k zmenám doterajších parametrov podniku, stratégie, štruktúry, s cieľom naštartovať vývoj ktorý by smeroval k obnoveniu rastu a posilneniu faktorov zdravého vývoja a prosperity firmy. Revitalizácia alebo ozdravenie podniku  sa týka firmy, ktorá nemá  zásadné funkčné problémy, ale na druhej strane nedosahuje svoj plný potenciál, premietnutý do hospodárskych výsledkov. Symptómy toho, že firma potrebuje ozdravenie sú úplne bežné: preťaženie majiteľa či manažérov, stres, nedostatok dôvery vo vnútri firmy, častá a vysoká fluktuácia zamestnancov, dočasne zhoršené cash-flow firmy, ktoré však nemá existenčné charakter . Z toho vyplýva dlhá doba splatnosti faktúr od odberateľov či voči dodávateľom, nízka miera organizácie práce, zlá koordinácia všetkých činností vo vnútri firmy, reklamácie od zákazníkov, atmosféra napätia, atď.  Za týchto okolností je veľmi užitočný externý partner, ktorý prinesie iný nezaťažený pohľad na procesy a fungovanie firmy, prípadne vie aplikovať svoje poznatky z fungovania iných firiem. V prípade ak už máme  firmu, ktorá sa rozvíja zdravo a prosperuje, ale ktorej majiteľ zároveň chce ďalší viditeľnejší posun k ešte lepším výsledkom, nastupuje fáza rozvoja firmy. Táto fáza zahŕňa kreatívnu prácu, ktorá pomáha  nájsť nové a funkčné riešenia, ktoré prinesú firme nové odbytiská a zákazníkov, nové spôsoby oslovenia cieľových skupín, nové spôsoby reklamy a propagácie, zefektívnenie výroby a celkového chodu a organizácie firmy, ďalšiu motiváciu zamestnancov, atď.

Reštrukturalizácia podniku je motivovaná výrazne negatívnou situáciou.  Jedná sa o vážnu situáciu v živote firmy, ktorá sa nachádza v celkovej kríze. Tá sa prejavuje nielen na ekonomických výsledkoch či na výrazne zhoršenom cash-flow firmy majúce existenčné rozmer, ale zreteľné sú tiež negatívne efekty takejto situácie: útlm odbytu a strata zákazníkov, výrazne znížená solventnosť podniku, neschopnosť nielen krátkodobo, ale aj dlhodobo plniť svoje záväzky, komunikačné bloky vnútri aj mimo firmy atď. Reštrukturalizácia v takomto predstavuje zásadnú prestavbu podnikovej stratégie, štruktúry a procesov a ich  zladenie s novou životnou realitou.  Prvá fáza reštrukturalizácie je primárne zameraná na bezprostredné príčiny negatívneho cash-flow a odstránenie hroziacej platobnej neschopnosti voči dodávateľom a veriteľom.   Zameriava sa na stabilizáciu cash-flow, čo je možné dosiahnuť posunom splatnosti záväzkov,  zmenou štruktúry nákladov, kapitálovej štruktúry, zlepšením využitia a racionalizáciou podnikových aktív, alebo uskutočnením prevádzkových zmien, ktoré zvýšia efektívnosť a výkonnosť podniku. Súčasťou reštrukturalizácie firmy sú teda už skutočné a závažné zásahy nielen do riadenia firmy (finančné, predajné, personálne, výrobné), ale tiež často veľmi bolestné opatrenia, či už sa to týka potrebných rezov vo vyššie uvedených oblastiach či celkovej zmeny výrobného alebo obchodného zamerania firmy. Takéto situácie sa často a bežne riešia formou krízového riadenia firmy.

Zdieľaj

    Leave a Reply

    ?>